ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จันทบุรี
Agricultural Learning Center : ALC


ศพก. เข้าสู่ระบบ ศพก.
    องค์ประกอบของศพก.
  เอกสารเกี่ยวกับ ศพก.
   คู่มือ
  บัญชี
  ทำเนียบศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
      **ภาคเหนือ
      **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      **ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก
      **ภาคใต้
 
วิดีทัศน์
   
   

 


ข่าว: งานสารสนเทศ

 

last update 27-mar-18