ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community)


   
*** บรูไน *** ไทย
*** อินโดนีเซีย *** เวียดนาม
*** มาเลเซีย *** ลาว
*** ฟิลิปินส์ *** เมียรม่าร์
*** สิงคโปร์ *** กัมพูชา
   
***ข้อมูล/เอกสารที่น่าสนใจ ***
***ข่าวสาร AEC ***
ก้าวสู่ประชาคม ASEAN 2015 : สำนักงาน ก.พ. AEC NEWS ALERTS ประจำวันที่ 8 ม.ค.56
ประวัติอาเซียน AEC NEWS ALERTS ประจำวันที่ 7 ม.ค.56
ความเป็นมาของ AEC AEC NEWS ALERTS ประจำวันที่ 5-6 ม.ค.56
รู้จักกับอาเซียน AEC NEWS ALERTS ประจำวันที่ 4 ม.ค.56
วิสัยทัศน์และความหมายของอาเซียน AEC NEWS ALERTS ประจำวันที่ 3 ม.ค.56
คำแปลแถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรอง AEC NEWS ALERTS ประจำวันที่ 24 ก.ย.55
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและปฏิญญา AEC NEWS ALERTS ประจำวันที่ 22-23 ก.ย.55
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human AEC NEWS ALERTS ประจำวันที่ 21 ก.ย.55
Right Declaration-DHRD) AEC NEWS ALERTS ประจำวันที่ 20 ก.ย.55
  AEC NEWS ALERTS ประจำวันที่ 19 ก.ย.55
 

***หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง***

***ศัทพ์อาเซียน***
***กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมาคมประชาชาติแห่งเอเซีย
: Association of South East Asian
***กรมอาเซียน ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) Nations (ASEAN)
*** ประชาคมอาเซียน : ASEAN Community
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ASEAN Economic Community
  กฎบัตรอาเซียน : ASEAN Charter
  ปฏิญญา : Declaration
  แถลงการณ์ร่วม :Joint Declaration
  แผนปฏิบัติการ :Action Plan
  อนุสัญญา :Convention
  ความตกลง :Agreement
     
     
     
      

last update 10-jul-13