รายชื่อสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดจันทบุรี
ชื่อสวน
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี
ชื่อเจ้าของสวน ;วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี
ที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านปัถวี 5 ม.2 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 08-1762-2702
web http://www.facebook.com/patthavee.group
ผลไม้ในสวน ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ
ลักษณะเด่นของสวน เป็นสวนเกษตรสวนอินทรีย์ เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมอื่นๆ ชม ชิม ช็อป ผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้สด สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ
   
ชื่อเจ้าของสวน คุณรมย์ธีรา วงศ์อินทร์
ที่ตั้ง 21 ม.2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 20120
เบอร์โทรศัพท์ -
มือถือ/web 09-0097-1207
ผลไม้ในสวน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะไฟ กล้วยไข่
ลักษณะเด่นของสวน มีผลไม้หลากหลาย
กิจกรรมอื่นๆ บริเวณใกล้เคียง เที่ยวชมเขาพลอยแหวน
  เหมืองพลอย
  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
   
ชื่อสวน
สวนมังคุดร้อยปี
ชื่อเจ้าของสวน คุณยุพา  นิยมวานิช
ที่ตั้ง ม.1 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-39451508
มือถือ 08-1654-0778
ผลไม้ในสวน ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ แก้วมังกร
ลักษณะเด่นของสวน ชมต้นมังคุดร้อยปี ชิมผลไม้ฟรี
กิจกรรมอื่นๆ สามารถเดินเที่ยวชมนำ้ตกคลองนารายณ์ได้สะดวก
   
ชื่อสวน
สวนทุเรียนโบราณบ้านแซงลึก
ชื่อเจ้าของสวน/ผู้ประสานงาน นางนงลักษณ์ มณีรัตน์ (มัคคุเทศน์)
ที่ตั้ง ม.4 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 039-432839
มือถือ 08-9748-0409  และ 08-1683-0147
ผลไม้ในสวน ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลางสาด แก้วมังกร
ลักษณะเด่นของสวน มีต้นทุเรียนอายุ ๑๐๐ ปี มีผู้นำชม - ชิมผลไม้
กิจกรรมอื่นๆ มีบริการโฮมสเตย์, ใกล้แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปฯ และแหล่งท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์
   
ชื่อสวน
สวนผู้ใหญ่คำนึง
ชื่อเจ้าของสวน นายคำนึง  ชนะสิทธิ์
ที่ตั้ง 6/1 บ้านชำปลาไหล ม.12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  
มือถือ 08-9092-9596
ผลไม้ในสวน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ แก้วมังกร
ลักษณะเด่นของสวน เป็นสวนเกษตรอินทรย์ และสวนสมุนไพร ไม่มียุงรบกวนขณะเดินชม
กิจกรรมอื่นๆ เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง ใกล้แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป
 
ชื่อสวน
สวนสละสุมาลี
ชื่อเจ้าของสวน นายวันชัย  ศรีจันทร์
ที่ตั้ง 6/1 ม.4 ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 039-431240
มือถือ  
ผลไม้ในสวน สละสุมาลี
ลักษณะเด่นของสวน จำหน่ายผลผลิตและต้นพันธุ์
กิจกรรมอื่นๆ ชิมสละพันธุ์สุมาลีที่อร่อยที่สุด
 
ชื่อสวน
สวนสะเด็ดยาด
ชื่อเจ้าของสวน นายยิ่งยง  สะเด็ดยาด
ที่ตั้ง 183 ม.2 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-2272-1030 ต่อ 431
มือถือ 08-1211-2968
ผลไม้ในสวน ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ
ลักษณะเด่นของสวน  
กิจกรรมอื่นๆ ชิมผลไม้สดๆจากสวน
 
ชื่อสวน
สวนน้องแฝด
ชื่อเจ้าของสวน นายพรชัย  บุญเกิด
ที่ตั้ง 29/1 ม.12 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์  
มือถือ 08-6140-8491
ผลไม้ในสวน ทุเรียน เงาะ มังคุด
ลักษณะเด่นของสวน  
กิจกรรมอื่นๆ ชิมผลไม้สดๆจากสวน
 
ชื่อสวน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแถวคลอง
ชื่อเจ้าของสวน นายสมนึก  สืบวงษ์รุ่ง
ที่ตั้ง ม.11 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 039-434109
มือถือ 08-7048-6615
ผลไม้ในสวน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ กระท้อน
ลักษณะเด่นของสวน ใกล้ถนนสุขุมวิท และแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกพลิ้ว วัดใหญ่พลิ้ว
กิจกรรมอื่นๆ มีผลไม้คุณภาพจำหน่าย
 
ชื่อสวน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแถวคลอง
ชื่อเจ้าของสวน นายเจริญชัย  ศิริไสยาสน์
ที่ตั้ง ม.1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 039-397195
มือถือ 08-1377-3558
ผลไม้ในสวน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง
ลักษณะเด่นของสวน ใกล้แหล่งผลิตและจำหน่ายเสื่อกกจันทบูรน์ ฟาร์มปลาโลมา และน้ำตกพลิ้ว
กิจกรรมอื่นๆ มีผลไม้คุณภาพจำหน่าย
 
ชื่อสวน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแถวคลอง
ชื่อเจ้าของสวน นายอรอุษา  สุขประเสริฐ
ที่ตั้ง ม.1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 039-434109
มือถือ  
ผลไม้ในสวน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง
ลักษณะเด่นของสวน  
กิจกรรมอื่นๆ  
 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
นายธนเดช  สมศรีเดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
โทร.039-322158 , 081-826-1821
 

 
 
last update 19-jul-13