"งานของดีเมืองจันท์วันผลไม้...สีสันตะวันออก" ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทุบรีร่วมกับสถาบันเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี
จัดประกวดผลไม้ การแข่งขันทางการเกษตร การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร อาหารและสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจันทบุรี
ในงานของดีเมืองจันงานของดีเมืองจันท์วันผลไม้...สีสันตะวันออก" ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
   
1.
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรคุณภาพดีของจังหวัดจันทบุรี
2.

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพของผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด

3.
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดของผลไม้และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี
4.
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี
   
ประกาศ การประกวดผลไม้ การแข่งขันและการสาธิต ทางการเกษตร ประจำปี 2558
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันการกินผลไม้
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันส้มตำทุเรียน (ลีลา)
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันการประกวดผลไม้
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้
   
   
ผลการประกวดผลไม้ และการแข่งขันทางการเกษตร ส้มตำทุเรียน (ลีลา)(วันที่ 23 พฤษภาคม 2558)
ผลการการแข่งขันทางการเกษตร (วันที่ 24 พฤษภาคม 2558)
   
  ภาพกิจกรรม
  *** วันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมการประกวดผลไม้ ชุดที่ 1
  *** วันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมการประกวดผลไม้ ชุดที่ 2
  *** วันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมการประกวดผลไม้ ชุดที่ 3
  *** ผู้ชนะการประกวดผลไม้
(download ฉบับเต็ม)
   
   
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
หรือโทร.0-3932-2158

 


ข่าว: งานสารสนเทศ

 

last update 3-jun-15