สถานการณ์การผลิตไม้ผล จังหวัดจันทบุรี

* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2565
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2562
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2561
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2560
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2559
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2558
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2557
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2556
  **เอกสารสรุป ปี 2556
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2555
  **เอกสารสรุป ปี 2555
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2554
  **เอกสารสรุป ปี 2554
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2553
  **เอกสารสรุป ปี 2553
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2552
  **เอกสารสรุป ปี 2552
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2551
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2550
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2549
* สถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2548

last update 28 April 2565