สถานการณ์การเก็บเกี่ยวไม้ผล จังหวัดจันทบุรี
ปี 2565

สถานการณ์การเก็บเกี่ยวไม้ผล
  **สถานการณ์การเก็บเกี่ยวและการตลาด วันที่ 28 เม.ย.65
  **สถานการณ์การเก็บเกี่ยวและการตลาด วันที่ 2 มิ.ย.56
  **สถานการณ์การเก็บเกี่ยวและการตลาด วันที่ 21 พ.ค.56
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565