* ภาระกิจ/โครงสร้าง
* วิสัยทัศน์ พันธกิจ
* แผนยุทธศาสตร์
* โครงการงบประมาณ
* ทำเนียบบุคลากรในหน่วยงาน
* ที่ตั้งและแผนที่
* หน่วยงานในสังกัด
* แผนผังเวบไซด์
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
       
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ
                                
สถานการณ์การผ ลิตไม้ผล
      สำคัญ  
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว
     ไม้ผลสำคัญ
ราคาทุเรียน เงาะ มังคุด
      ลองกอง  
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ    แก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดจันทบุรี
      (War room)
 
เตือนระบาดศัตรูพืช
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ 
คลังข้อมูลด้านการเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
แหล่งจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ 
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
 
MRCF เกษตรมิติใหม่ จันทบุรี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางในการติดตามนิเทศ  
คำสั่งการติดตามนิเทศงาน  
แผนการนิเทศ/ ทีมนิเทศ 
แผนปฏิบัติงานตามระบบ
        ส่งเสริม ปี 2557

แผนปฏิบัติงานประจำปี

ผู้รับผิดชอบหลักประจำโครงการ
  แผนส่งเสริมการเกษตร
   ปี 2551 - 2555 
ข้อมูลทางเลือกโครงการ
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร
แบบ กสก
ประมวลภาพงานมหกรรมทุเรียนโลก
  
 

 

 

 

ดูทั้งหมด ที่นี่!"ระเบียบการรมยา [Fumigation]" <<<คลิก>>
>
"ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 5 อันดับแรก ได้แก่...
<<<คลิก>>>

 


<<คลิก>>

 

##เต็มใจบริการ ทีมงานสามัคคี มีคุณธรรม..รักงาน..รักองค์กร..

 
 

          

     
รายละเอียด
กิจกรรมปีที่ผ่านมา
     
**ขอเชิญเกษตรกรทุกท่าน แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   

 


 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี
ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2
ประจำปี 2566 และร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ภาพข่าว...

   

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายปัญญา ประดิษฐสาร
เกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัดและคณะกรรมการ
แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายพิรเพลิน ทับที่สุด
ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัดและหน่วยงานภารีร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 14 ตำบลเกาะขวาง
จังหวัดจันทบุรี


ภาพข่าว..

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด
ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


ภาพข่าว...

   

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ภาพข่าว...

   

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ภาพข่าว...

 
 
 
   
[11/051/58]    << คลิก >> [15/05/58]    << คลิก >>
   
   
[14/05/58]    << คลิก >> [24/05/58]    << คลิก >>
 
**รายงานสถานการณ์วันที่ 8 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 1 มี.ค. 2560
**รายงานสถานการณ์วันที่ 7 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 28 ก.พ. 2560
**รายงานสถานการณ์วันที่ 6 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 27 ก.พ. 2560
**รายงานสถานการณ์วันที่ 3 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 24 ก.พ..2560
**รายงานสถานการณ์วันที่ 2 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 23 ก.พ. 2560
  <<ที่ผ่านมา...>>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566new
   
งบทดลอง ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
new
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการnew
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity & Transparency Assessment Report 2022)new
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1new
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการnew
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปีงบประมาณ 2566new

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4
new

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปีงบประมาณ 2566new
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปีงบประมาณ 2566new
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2566new
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ปีงบประมาณ 2566new
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) รายละเอียดแนบท้าย new

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท
new

ประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุผลไม้พร้อมออกแบบโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐาน GAP
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
รายละเอียดแนบท้าย

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกอบการประชุม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564)
**ระดับความพึงพอในการรับบริการ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
**สถิติการให้บริการของหน่วยงาน ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
**ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง**
**อาสาสมัครเกษตร
**คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
**ระบบทะเบียนเกษตรกร 
**สถาบันกลุ่มเกษตรกร 
**สายใยรักแห่งครอบครัว
**ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
**ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
**ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ (POC)
**ระบบติดตามและประเมินผล
**ระบบการรายงานผล(Eproject)
**ค้นหาเบอร์โทรศัพท์**
**สลากกินแบ่งรัฐบาล
** ตรวจผลสลากออมสิน
** ระบบรายงานnetreport
** ระบบรายงานผลโครงการสำคัญ( Agenda)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ไข้หวัดนก
ฝนหลวง
สถาบันข้าว
หม่อนไหม
 
 
บางสระเก้า
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี
 
 


ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
<<คลิก >>

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด
จัดงานวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลา
อำเภอเมืองจันทบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เรื่อง การผลิตยางพาราและพืชสมุนไพร
จัดงานวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวงกต
อำเภอแก่งหางแมว

องค์ความรู้
การปรับปรุงและพัฒนาน้ำยาปักแจกันที่สามารถยืดอายุ
การใช้งานของ ดอกหน้าวัว โดยนำน้ำยาไปใช้ระหว่าง
การขนส่งเพื่อให้ดอกไม้มีคุณภาพดี สามารถยืดอายุการใช้งาน
ได้นาน เหมาะต่อการขนส่งไปจำหน่ายที่ตลาดปลายทาง
ที่อยู่ไกลออกไปได้

ข้อมูลจาก : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

[ชมเวบไซด์เดิมคลิกที่นี่]
© 2006, สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 1196 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 0-3932-2158     webmaster>>>
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
Hit Counter by Digits

เริ่มนับวันที่ 19 เมษายน 2552