กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่น่ารู้ งานตรวจสอบภายใน

ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ
เรื่องน่ารู้
**  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
กรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ
หรือเดินทางไปปฏิบัต ิราชการต่างประเทศชั่วคราว
 
**หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาล (ประกาศใช้วันที่ 30/09/2553)
 
**หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
(ประกาศใช้วันที่ 30/09/2553)
 
**หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง
(ประกาศใช้วันที่ 30/09/2553)
 
**แนวทางการเช่าใช้ระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง
 
**หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
การเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการหรือแผนงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ
GFMIS สำหรับส่วนราชการ
 
** สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 
** ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 
**ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ
 

UpDate 19-oct-10