head

 

การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในมิติใหม่ M R C F systemจังหวัดจันทบุรี

ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2557 มุ่งเน้นการทำงานโดยใช้หลักวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ความเป็นเหตุเป็นผล ในการกำหนดรูปแบบและทิศทางการทำงานให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน มุ่งเนินการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้ามามีบทบาทการอ้างอิงเชิงวิทยาศาสตร์ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อสร้างความชัดเจน สามารถตอบสนองปัญหาและแก้ไขได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น โดยยึดหลักการใช้ M R C F system ในที่นี้หมายถึง

M = Mapping คือ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมเข้าทำงานในพื้นที่โดยใช้ข้อมูลแผนที่

R = Remote Sensing คือ การประสานงานและการให้บริการเกษตรกรด้วยการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลระยะไกล

C = Community Participation คือ ใช้วิธีการจัดเวทีชุมชนในการทำงานและร่วมดำเนินการกับเกษตรกร ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม

F = Specifice Field Service คือ การเข้าทำงานในพื้นที่แบบเจาะจง โดยมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุดและยั่งยืน

ความคาดหวัง ในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมมิติใหม่ มุ่งเน้น การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เห็นบทบาท ตัวตนและอัตลักษณ์ของนักส่งเสริมการเกษตรอย่างชัดเจน ในฐานะของ "ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่" ผู้นำการเปลี่ยนแปลง "การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุด หรือ Change to the Best" บนพื้นฐานข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และระบบการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วให้เกิดประโยชน์ สูงสุด

 

 

 

 [ชมเวบไซด์เดิมคลิกที่นี่]
© 2006, สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 1196 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 0-3932-2158     webmaster>>>
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
Hit Counter by Digits

เริ่มนับวันที่ 19 เมษายน 2552