สถานการณ์ภัยธรรมชาติจังหวัดจันทบุรี

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2552
  
ฝ่ายประสารการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
***ข้อมูลภัยและสถานการณ์ด้านการเกษตร***
**สถานการณ์วันที่ 1 ส.ค.2556
**สถานการณ์วันที่ 31 ก.ค. 2556
**สถานการณ์วันที่ 30 ก.ค. 2556
**สถานการณ์วันที่ 29 ก.ค. 2556
**สถานการณ์วันที่ 26 ก.ค. 2556
 
 


พยากรณ์อากาศศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยด้านเกษตร

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
ความสามารถของพืชที่สามารถทนต่อน้ำท่วมขัง
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจำนง
ขอรับความช่วยเหลือ(แบบกษ01)
ของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2554 กรณีพิเศษ
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน อุทกภัย (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 13 กันยายน 2554
แนวทางการตรวจสอบข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2554 กรณีพิเศษ
คำนิยามในการรายงานพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
ขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน กรณีภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
ในพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี

ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในพื้นที่อำเภอมะขาม ขลุง แก่งหางแมว และโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี

แจ้งเตือนภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และจันทบุรี
สถานการภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
สรุปผลการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านพืช จ.จันทบุรี 15 กพ.50
การแจกหนังสือสำคัญฯ กษ.04 และรับเงินช่วยเหลือฯ กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 5 มค.50
  การแจกหนังสือสำคัญฯ กษ.04 และรับเงินช่วยเหลือฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี 28 ธค.49
  แผนการจ่าย กษ.04 และจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2549
ข้อมูลความเสียหายเบื้องต้นจากอุทกภัย วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2549
   

9-aug-13