นิวซีแลนด์กำลังพิจารณาปรับปรุงระเบียบการรมยา (Fumigation)

            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาต่างประเทศประจำกรุงเคนเบอร์รา ประเทศนิวซีแลนด์ว่า กำลังพิจารณาปรับปรุงระเบียบการรมยา (Fumigation) สาระสำคัญดังนี้
           1. Ministry of Agriculture and Forestry Biosecurity New Zealand (MAFBNZ) กำลังพิจารณาปรับปรุงระเบียบการรมยา (Fumigation) สินค้าที่นำเข้ามายังนิวซีแลนด์ โดยการใช้ Australian Fumigation Accreditation Scheme (AFAS) เนื่องจากการตรวจรับรองการรมยาของออสเตรเลียมีการดำเนินงานที่ดีและมีหลายประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับ
ประเทศออสเตรเลียแล้ว
            2. ขณะนี้นิวศีแลนด์กำลังศึกษาและหารือกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้นำเข้า และผู้ส่งออกถึงการนำระบบ AFAS มาใช้ ซึ่งทาง MAFBNZ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
          กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากนิวซีแลนด์นำระะ AFAS มาใช้ก็จะเป็นประโยชน์กับไทยเนื่องจาก
บริษัทที่ได้รับการรับรองจากออสเตรเลียแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องขอให้ MAFBNZ มาตรวจรับรองอีกครั้ง ซึ่งโครงการดังกล่าว
ยังเป็นการประกันความเสี่ยงให้กับผู้นำเข้าที่จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรมยาซ้ำอีกครั้งหากสินค้าเกิดปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมา
การค้าระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์เกิดปัญหาและไม่มีการนำเข้าบางส่วนมาจากการที่มีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบที่ด่านนำเข้าทำ
ให้ผู้นำเข้าไม่ชำระค่าสินค้าให้กับผู้ส่งออก.

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

link : รายละเอียด


ข่าว: งานสารสนเทศ

 

last update 24-jul-12