หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร

กอง สำนัก ศูนย์
สำนักงานเกษตรจังหวัด
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  กลุ่มตรวจสอบภายใน
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองคลัง
  กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
  กองแผนงาน
  ศูนย์สารสนเทศ
  สำนักเลขานุการกรม
  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
  สำนักพัฒนาเกษตรกร
  กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
  สำนักเลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
  สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง
  สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
   
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ชัยนาท
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ระยอง
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ขอนแก่น
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 สงขลา
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่
 
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
  จังหวัดกาญจนบุรี
  จังหวัดเชียงใหม่
  จังหวัดเชียงราย
  จังหวัดลำพูน
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  จังหวัดเลย
   
ศูนย์บริหารศัตรูพืช
  จังหวัดขอนแก่น
  จังหวัดเชียงใหม่
  จังหวัดพิษณุโลก
  จังหวัดชัยนาท
  จังหวัดนครราชสีมา
  จังหวัดชลบุรี
  จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  จังหวัดสงขลา
  จังหวัดสุพรรณบุรี
   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)
  จังหวัดเชียงใหม่
  จังหวัดพิษณุโลก
  จังหวัดชุมพร
  จังหวัดจันทบุรี
  จังหวัดขอนแก่น
   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)
  จังหวัดเชียงใหม่
  จังหวัดเชียงราย
  จังหวัดน่าน
  จังหวัดยโสธร
  จังหวัดเลย
  จังหวัดนครราชสีมา
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  จังหวัดระยอง
  จังหวัดสมุทรสาคร
  จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  จังหวัดกระบี่
  จังหวัดยะลา
   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (หม่อนไหม)
  จังหวัดน่าน
  จังหวัดศรีสะเกษ
   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (จักรกลเกษตร)
  จังหวัดพิษณูโลก
  จังหวัดชัยนาท
  จังหวัดร้อยเอ็ด
   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
  จังหวัดพิษณูโลก
  จังหวัดลำพูน
  จังหวัดบุรีรัมย์
   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ยางพารา)
  จังหวัดหนองคาย
   
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
สหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาคกลาง
  กรุงเทพ
  ชัยนาท
  นนทบุรี
  ปทุมธานี
  พระนครศรีอยุทธยา
  ลพบุรี
  สระบุรี
  สิงห์บุรี
  อ่างทอง
   
ภาคตะวันตก
  กาญจนบุรี
  นครปฐม
  ประจวบคีรีขันธ์
  เพชรบุรี
  ราชบุรี
  สมุทรสงคราม
  สมุทรสาคร
  สุพรรณบุรี
   
ภาคตะวันออก
  จันทบุรี
  ฉะเชิงเทรา
  ชลบุรี
  ตราด
  นครนายก
  ปราจีนบุรี
  ระยอง
  สมุทรปราการ
  สระแก้ว
   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กาฬสินุธุ์
  ขอนแก่น
  ชัยภูมิ
  นครพนม
  นครราชสีมา
  บุรีรัมย์
  มหาสารคาม
  มุกดาหาร
  ยโสธร
  ร้อยเอ็ด
  เลย
  ศรีสะเกษ
  สกลนคร
  สุรินทร์
  หนองคาย
  หนองบัวลำพู
  อำนาจเจริญ
  อุดรธานี
  อุบลราชธานี
   
ภาคใต้
  กระบี่
  ชุมพร
  ตรัง
  นครศรีธรรมราช
  นราธิวาส
  ปัตตานี
  พังงา
  พัทลุง
  ภูเก็ต
  ยะลา
  ระนอง
  สงขลา
  สตูล
  สุราษร์ธานี
   
ภาคเหนือ
  กำแพงเพชร
  เชียงราย
  เชียงใหม่
  ตาก
  นครสวรรค์
  น่าน
  พะเยา
  พิจิตร
  พิษณุโลก
  เพชรบูรณ์
  แพร่
  แม่ฮ่องสอน
  ลำปาง
  ลำพูน
  สุโขทัย
  อุตรดติถ์
  อุทัยธานี
   
 

UpDate 5-oct-12