ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน

     
ผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้
เกษตรกรปีการผลิต 2552/53 ระดับประเทศ
การโอนเงินชดเชยได้เข้าบัญชีเกษตรกร
ตัดยอดข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ข้อมูล
จาก ธกส.
   **ข้าวรอบที่ 1
   **ข้าวรอบที่ 2
   **ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 
เกณฑ์ราคาอ้างอิง 
      *ราคาอ้างอิงข้าวโพดฯ วันที่ 1 ต.ค.53
      *ราคาอ้างอิงมันฯ วันที่ 1 ต.ค.53
 
 

 

     
      
      

ข้าวนาปี [1] [2]

มันสำปะหลัง [1] [2]ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ [1] [2]

link : ที่เกี่ยวข้อง


ข่าว: งานสารสนเทศ

 

last update 31-Jan-2013