แหล่งปลูก
พันธุ์
การปลูก
ศัตรูของมังคุด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
          อย่าง ถูกต้อง และเหมาะสม
สุขลักษณะและความสะอาด
การบันทึกข้อมูล
แผนการผลิตมังคุดคุณภาพ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
การผลิตมังคุดที่มีคุณภาพตามระบบ GAP
          และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในมุมมองของ
          เกษตรกร ผู้ชำนาญการผลิตมังคุดคุณภาพ
          และผู้ประกอบการ จังหวัดจันทบุร
บรรณานุกรม
ชวนเชิญมิตรรักนักส่งเสริมการเกษตร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมแชร์องค์์ความรู้ได้ที่ blog นายปิยะ ปกเกตุ คลิกที่นี่ครับ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ

การจัดการความรู้  จังหวัดจันทบุรี
การผลิตมังคุดคุณภาพในมุมมองเกษตรกรชาวสวนจังหวัดจันทบุรี
อาหารจากผลไม้ "ข้าวเม่าหมี่ทุเรียน"
อาหารจากผลไม้ "ไวน์สละ"
การผลิตกับดักลูกน้ำ
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
การผลิตพริกไทยทวาย
การเลี้ยงปลากระพงขาว
การจัดการความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การผลิตสละกวน
เทคนิคการขยายพันธุ์ "ชันโรง"
 "ข่า" สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงวันทอง
น้ำปัสสาวะ  "คน"  เพิ่มผลผลิต และ คุณภาพลำไย
ข้อสังเกต ในการใช้สารสะเดาป้องกันกำจัดหนอนในพืชผัก
การกำจัดปูนาด้วยมันสำปะหลัง
กระวานอาหารสมุนไพร
การผลิตปุ๋ยอินทรย์ในอำเภอท่าใหม่
การทำระกำผง
น้ำส้มคว้นไม้
การทำอีแปะ (ที่เกาะลูกหอยนางรม)
เต่าเผาถ่าน กับ น้ำส้มคว้นไม้
มะม่วงหิมพานต์ที่แก่งหางแมว (จันทบุรี)
การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ที่จันทบุรี
กระวานสมุนไพรพื้นเมืองจันทบุรี
วิธีจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้ของระบบ GAP
รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรของจันทบุรี
เทคนิคการให้คำปรึกษาและประเมินแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบส่งเสริมการเกษตรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสาหกิจชุมชนและแนวทางปฏิบัติ
เทคนิคการตัดแต่งกิ่งมังคุด
โรงผลิตปุ๋ยมีชีวิต
 
 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย
  โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรพอเพียง
  โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
การผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ 
  
   หมวดที่ 1  ความรู้พืนฐานเกษตรอินทรีย์
     หมวดที่ 2  ปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการผลิตพืชอินทรีย์
     หมวดที่ 3  เทคนิคการผลิตทุเรียนคุณภาพ
  การผลิตมังคุดก่อนฤดู 
การผลิตมังคุดอินทรีย์ 
การจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน  
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
การจัดทำแผนศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง  
การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง  
การดำเนินกิจกรรมภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง  
 
 
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

analyze web stats

 (เริ่มนับวันที่ 10 สิงหาคม 2552)

 

9-nov-09