ข่าวประชาสัมพันธ์...

2560 >>> 2559
11/01/60 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียน บ้านไทรงาม ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และแจกเอกสารวิชาการให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง การเพาะปลูกลำไย โรคที่สำคัญในลำไย และการปลูกมันสำปะหลัง มีผู้ใช้บริการ 30 คน นอกจากนั้นเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้นำผักปลอดสารพิษจำหน่ายภายในงาน
11/01/60 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม ,  เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่ระดับพื้นที่ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบงานนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
11/01/60 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 จังหวัดจันทบุรี โดยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกในมหาพระกรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายดิเรก ตนพะยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ 9 เป็นประธานมอบ หลังจากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ 9 ได้เดินทางไปติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ณ บ้านนายภิรมย์ แก้ววิเชียร อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจติดตาม
   

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 11-jan-17