นายปัญญา ประดิษฐสาร
เกษตรจังหวัดจันทบุรี

0-3932-2158
 

นางสมบูรณ์ ป้องป้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0-3932-2158 ต่อ 12

นางสาวเสาวคนธ์ นุสติ
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

0-3932-2180 ต่อ 22-23
นางสาวจารุวรรณ ทองใบ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร

0-3932-2158 ต่อ 18-19

นายธัญสิทธิ์ ชาติวิริยะพงษ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต

0-3931-2346
ต่อ 16-17
นางเพ็ญนภา อ่อนศรี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

0-3931-2346
ต่อ 20-21
 
    >>ฝ่ายบริหารทั่วไป  
    >>กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
    >>กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
    >>กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
    >>กลุ่มอารักขาพืช