งานสถาบันเกษตรกร

  แม่บ้านเกษตรกร

 
 


การคัดเลือกเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขต ปี 2553
จังหวัดจันทบุรี
 
***************
** หลักเกณฑ์
** ผลการคัดเลือก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น
เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่
เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
 
 

  


ยุวเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
   
   
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล

ข้อมูลกลุ่ม
   
   
 อาสาสมัครเกษตร

ข้อมูลกลุ่ม
   
   
วิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลกลุ่ม
   
   

     

last update 15-dec-10