ราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง
ณ สถานที่รับซื้อในจังหวัดจันทบุรี
* ราคารายวันผลผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง
  * ปี 2558
  * ปี 2557
  * ปี 2556
  * ปี 2555
  * ปี 2554
  * ปี 2553
  * ปี 2552
* ปี 2551
* ปี 2550ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22-apr-15