แบบฟอร์มรายงาน
แบบรายงาน กสก 61
แบบรายงานการจัดเก็บสถิติการปลูกพืช(แบบจัดเก็บครัวเรือนเกษตรกร,
แบบจัดเก็บสถิติการปลูกพืชรายอำเภอ,คำอธิบาย,ปก )
แบบรายงาน กสก 56

ภาวะการผลิตพืชรายเดือนระบบออนไลน์
        
         ** แบบ รต 01 รต 02
         ** คู่มือ
         ** กรอบบัญชีคุมพืช

         ** แบบ รม 01
         ** แบบ รม 02
      

คำนิยามพืชฤดูแล้ง ปี 2550/51
แบบรายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2550/51

โปรแกรมระบบการจัดการคุณภาพ GAP
- โปรแกรม
- โปรแกรม อัพเดท
- คู่มือการใช้งาน
- ข้อมูลจังหวัด

โปรแกรมขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง
แบบรายงานสรุปการขัดเก็บข้อมูลพืช ปี 2550
- ครัวเรือนเกษตรกร (ส่งจังหวัด)
- สถิติการปลูกพืชรายอำเภอ (ส่งจังหวัด)
- ปก
- ครัวเรือนเกษตรกร (อำเภอ)
- ตัวอย่างการบันทึก
- แบบสรุปการปลูกพืช (ตำบล)

- แบบสรุปครัวเรือนเกษตรกร (ตำบล)
- คำอธิบาย
แบบรายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2549/50
แบบแจ้งรายชื่อข้าราชการในหน่วยงาน 17/07/49
แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2550 14/11/48   
 
 
 
 

 


    last update 22-Aug-2018