วิสัยทัศน์ พันธกิจ  สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

วิสัยทัศนย์


สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมผลิต
ผลไม้ปลอดสารพิษและพัฒนาเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ


1.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจของชุมชน

2.ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมง และปศุสัตว์

3.กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

4.สปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย

 
 
last update 19-Oct-2012