ภาระกิจและโครงสร้าง
     สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีแบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้

    1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่
       รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน
       
    2.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่

             1) ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
             2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
             3) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
             4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
             5) สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
             6) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
             7) ประสานการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
             8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   3.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มีหน้าที่

            1) ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร
            2) ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
            3) ดำเนินการส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การให้บริการทาง
การเกษตร
            4) ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและประสานการแก้ไขปัญหาการผลิต
ของเกษตรกร
            5) สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
            6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตของเกษตรกร
            7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   4.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที่

           1) ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช
การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด
และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด
           2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน
และข้อมูลมือสองอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ
           3) ศึกษา พัฒนาวิธีการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกระบวนการทำงานในพื้นที่
และสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด
          4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน
          5) สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการจัดทำข้อมูล
ข่าวสารสนเทศระดับอำเภอ
          6) ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรจังหวัด
          7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
    5.กลุ่มอารักขาพืช มีหน้าที่

         1) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในาจังหวัดและดำเนินการตามแผนงาน
โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช
         2) สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช
         3) ศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืช
ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและเกษตรกร
        4) ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช
        5) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด
        6) ประสานและดำเนินงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
        7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
last update 19-Oct-2012