เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

เป้าประสงค์


1.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีสามารถผลิตผลไม้ พืชผัก ที่มีคุณภาพ
ปลอดสารพิษ

2.ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีสามารถผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

3.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีมาตรฐานเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัด

4.เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

5.บุคลากรมีความสามารถด้านการส่งเสริมการเกษตร

 

ยุทธศาสตร์


1.ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตด้านพืชให้มีคุณภาพปลอดสารพิษ

2.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป

3.ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

4.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

5.เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรให้มีความสามารถด้านการส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

กลยุทธ์

1.พัฒนาเกษตรกรให้มีระบบการผลิตผลไม พืชผักที่มีคุณภาพตามระบบ GAP และเกษตร
อินทรีย์

2.พัฒนาเชื่อมโยงแหล่งรวบรวมผลผลิตสินค้าคุณภาพ สนับสนุนการตลาดเกษตรอินทรีย์
และ GAP ในระดับท้องถิ่น

3.พัฒนากลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลไม้คุณภาพและปลอดสารพิษ

4.พัฒนากลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายผู้ผลิตด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป

5.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ

6.ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์อื่นๆ

7.พัฒนาองค์กรเกษตรกร และเครือข่ายให้เข้มแข็ง

8.สนับสนุนให้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผู้ผลิตใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบาน
สนับสนุนในการขับเคลื่อน

9.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน ดูงาน การจัดการความรู้

10.สร้างกิจกรรมพัฒนาจิตต์แก่บุคลากรในสำนักงาน

 

แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี

  

แผนกลยุทธ์เฉพาะด้าน
 
.......... แผนกลยุทธ์การผลิต และการตลาด (ไม้ผล)

.......... แผนกลยุทธ์การพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิต

.......... แผนกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
.......... แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร
 
last update 19-oct-12