เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช


 เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกสัปปะรดโรงงานจำแนกตามรายภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล 
 สรุปเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกสัปปะรดโรงงานและลำไย 
 สรุปเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
   
   

 


ข่าว: งานสารสนเทศ

 

last update 9-aug-13