#เกษตรจันท์ ร่วมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวศรีสุดา พรมพิมพ์ เกษตรอำเภอแก่งหางแมว และเจ้าหน้าที่สำนักงานอำเภอแก่งหางแมว ร่วมรับฟังการชี้แจงการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งการประกวดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรในชุมชน และพื้นที่อื่น โดยศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสุมนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนในการคัดเลือกในระดับเขต ประจำปี 2567

ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสุมนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร เกษตรกรต้นแบบ ได้แก่ นายพุทธไนย ตันมณี ดำเนินกิจกรรมหลัก คือ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ “พุทธรักษา” เป็นผลิตภัณฑ์ Organic 100 % ผลิตจากผลผลิตอินทรีย์ (Organic ) ที่สด ใหม่ ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีผ่านการคัดสรรคุณภาพอย่างดีจาก “ สวนเกษตรอินทรีย์ครบวงจรต้นแบบของจังหวัดจันทบุรี ” และจากสวนของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดจันทบุรี นำมาผลิตเป็นเครื่องดื่ม Organic มีการผลิตสินค้าตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ดังนี้ ได้รับเครื่องหมาย อย. , ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 จากกรมวิชาการเกษตร , ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 จากกรมวิชาการเกษตร ประเภทผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูปตราพุทธรักษา , ได้รับมาตรฐาน Good Hygiene Practices (GHPs) , มาตรฐาน HACCP และมาตรฐานตราฮาลาล การประกวดฯ ศพก. ดีเด่น กำหนดให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับเขต พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น ศพก. ที่ได้คะแนนสูงที่สุด เป็น ศพก.ดีเด่น และได้รางวัลชนะเลิศ คะแนนรองลงมาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ตามลำดับ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับคณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *