#เกษตรจันท์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาแปลงใหญ่จังหวัดจันทบุรี ร่วมถอดบทเรียนการบริหารจัดการแปลงใหญ่ดีเด่น ผ่านเวทีเสวนาจากกลุ่มต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ แปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ

Read more

#เกษตรจันท์ ร่วมรับพันธุ์กล้าไม้ โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุน

Read more

#เกษตรจันท์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ศพก. ภายใต้หัวข้อ “รู้ทันโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในไม้ผล รับมือสภาพอากาศที่แปรปรวน” โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 25 มิถุ

Read more

#เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 ขยายผลการส่งเสริมการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต เกิดต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ชุมชน

วันอังคารที่ 18 มิถุ

Read more

#เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ

Read more

#เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 18 มิถุ

Read more

#เกษตรจันท์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 21 มิถุน

Read more

เกษตรจันท์ ร่วมดำเนินกิจกรรมการผลิต สินค้าเกษตรแบบกลุ่มตามระบบควบคุมภายใน GAP’s ICS ขอรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม

นายพุฒิพงษ์ โพธิ์พาน

Read more