เกษตรจันท์ ร่วมพิธีส่งมอบ “โครงการวางระบบบัญชีต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชน” ส่งเสริมการทำบัญชีให้กับวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ (KMK) จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลา

Read more

#เกษตรจันท์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

     

Read more