วันเก็บเกี่ยวและวันเริ่มต้นฤดูกาลทุเรียน จังหวัดจันทบุรี ปี 2567

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ

เกษตรจันท์ งดรับ-งดให้

เกษตรจันท์ชวนเที่ยว Enjoy Your Trip

การขับเคลื่อน BCG Model ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดจันทบุรี

Zoning by Agri-Map จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปเตือนภัยการระบาดศัตรูพืชท่องเที่ยวเชิงเกษตรหนังสือเวียนข่าวทั้งหมด

#เกษตรจันท์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เม

0 comments

#เกษตรจันท์ ร่วมงานประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ต้นแบบ จัดแสดงนิทรรศการ “ทุเรียนจันท์” ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนการผลิต เพื่อสอดคล้องนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

วันพุธที่ 10 เมษายน

0 comments

#เกษตรจันท์ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจก่อนตัดระดับจังหวัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน) ปี พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 9 เมษาย

0 comments

#เกษตรจันท์ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันพุธที่ 3 เมษายน พ

0 comments

#เกษตรจันท์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม (Provincial Meeting : PM)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี

0 comments

#เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล บุคคลทางการเกษตรดีเด่น สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสาขาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มยุวเกษตรกร ระดับเขต ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 18 มีนา

0 comments

#เกษตรจันท์ จัดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ปี 2567 จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 15 มีนาค

#เกษตรจันท์ จัดการฝึกอบรมพร้อมปฏิบัติ หลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน GAP”

วันพุธที่ 21 กุมภาพั

0 comments

#เกษตรจันท์ ประชุมเกษตรอำเภอสัญจร Monthly Meeting ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2

0 comments

#เกษตรจันท์ ร่วมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 5 มีนาค

0 comments


Posts not foundเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

0 comments

0 comments


Posts not foundPosts not found
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • #เกษตรจันท์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13 เม.ย. 2024

  วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีครั้งนี้ พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวอวยพรให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมงานประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ต้นแบบ จัดแสดงนิทรรศการ “ทุเรียนจันท์” ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนการผลิต เพื่อสอดคล้องนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” 13 เม.ย. 2024

  วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำเกษตรอำเภอ หัวหน้ากลุ่มฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ต้นแบบ โครงการประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลและผลไม้อัตลักษณ์สู่การเชื่อมโยงงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน ร่วมด้วยนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ สวนนวลทองจันท์ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

  ทุเรียนจันท์ (Chan Durian หรือ Tu-Rian-Jan) ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indications) หมายถึง ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ พันธุ์พวงมณี พันธุ์นกหยิบ พันธุ์นวลทองจันท์ พันธุ์กบสุวรรณ และพันธุ์ทางการค้า ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี 1 ถึงพันธุ์จันทบุรี 10 ที่มีเนื้อละเอียด สีเหลือง หรือเหลืองเข้ม หรือเหลืองอมส้ม เนื้อหนาละเอียด มีเส้นใยน้อย หรือไม่มีเส้นใย รสชาติหวานมันหรือหงานแหลม ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนา หัวข้อ การส่งเสริมผลไม้อัตลักษณ์ของไทยให้ก้าวไกลและเพิ่มมูลค่า รวมไปถึงกิจกรรมให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่มกับผลไม้อัตลักษณ์  นิทรรศการผลไม้อัตลักษณ์ 9 จังหวัดภาคตะวันออก สาธิตการแปรรูปอาหารจากผลไม้อัตลักษณ์ภาคตะวันออก และ พิธีมอบรางวัลการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

  การจัดงานครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ภาคตะวันออก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคให้หันมาบริโภคสินค้าผลไม้อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น สร้างเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจก่อนตัดระดับจังหวัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน) ปี พ.ศ. 2567 13 เม.ย. 2024

  วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ ทองใบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจก่อนตัดระดับจังหวัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน) โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนรราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 04 เม.ย. 2024

  วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำเกษตรอำเภอแก่งหางแมว เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมด้วยนายอำเภอแก่งหางแมว หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่ เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีนำเสนอผลงานโดยนายพุทธไนย ตันมณี เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์ฯ

  การประกวด ศพก. ดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นในการบริหารจัดการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรในชุมชนและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

  ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ จากเกษตรกรต้นแบบผู้มีความรู้ความสามารถด้านพืชสมุนไพร

  โดยมีความโดดเด่น คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรแบบอินทรีย์ เริ่มต้นจากการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีนวัตกรรม พัฒนาจนได้รับตราสินค้าของกลุ่ม ใช้ชื่อว่า “พุทธรักษา” ใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิต ให้ได้รับมาตรฐานตามหลักการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พิถีพิถันในขั้นตอนการแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ระบบการจัดการโรงงานแปรรูปอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การดำเนินงานต่าง ๆ ยึดหลักที่ว่า โปร่งใสต่อสมาชิก ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า พัฒนาต่อเนื่อง ใช้การตลาดนำการผลิต ควบคุมการผลิตโดยเกษตรกรต้นแบบที่เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านโภชนาการและเภสัชกร แพทย์แผนไทย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงคุณประโยชน์มากที่สุด

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม (Provincial Meeting : PM) 29 มี.ค. 2024

  วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2567 (Provincial Meeting : PM) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ ของกลุ่ม/ฝ่าย การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งโครงการตามตัวชี้วัดกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดที่รับผิดชอบ รวมถึงได้มีการหารือในการขับเคลื่อนงานมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียน ปี 2567 โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จุดบริการตรวจก่อนตัด ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งทุเรียนแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นไปตามมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี ปี 2567

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล บุคคลทางการเกษตรดีเด่น สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสาขาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มยุวเกษตรกร ระดับเขต ประจำปี 2567 19 มี.ค. 2024

  วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนายายอามและโรงเรียนมัธยมท่าแคลง ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน ในการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนมัธยมท่าแคลง นางสาวกัญญาภัค สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากลุ่มฯ และนางสาวธิติมา สุริยันต์ สมาชิกกลุ่มฯ

  โดยมีนางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบวีดีทัศน์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การสาธิตการแปรรูปรังนกนางแอ่น การทำน้ำพริกนรกเห็ดนางฟ้า การทำน้ำมัลเบอรี่ และการทำสละลอยแก้ว และได้พาชมกิจกรรมการเรียนรู้ในแปลงเกษตร

  ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมชมการแสดงผลงาน และให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ได้แก่ นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอนายายอาม นายอาณัติ ชุมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมท่าแคลง นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนหน่วยงานราชการ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ จัดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ปี 2567 จังหวัดจันทบุรี 15 มี.ค. 2024

  วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ปี 2567 จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในเปิดกิจกรรม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

  การจัดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติฯ เป็นการมอบรางวัลให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเกษตร ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน ประจำปี 2567 ทั้งสิ้น 6 ประเภท 27 รางวัล ได้แก่

  1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

      – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เครือข่าย วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

   – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

   – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

  2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล

  – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทับสงฆ์ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

  – รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านแถวคลองพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

  3. วิสาหกิจชุมชนดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

  – รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไย หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิสาหกิจชุมชนหนองอ้อล่างพัฒนา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

  4. วิทยากรด้านการทำเกษตรปลอดการเผา (Mr. Nonburn) จำนวน 10 ราย

  – อำเภอท่าใหม่ นายจักรชัย  เสมสฤษดิ์ การทำการเกษตรผสมผสาน ผลิตปุ๋ยหมัก/เห็ดฟาง/คลุมดิน

                   – อำเภอมะขาม นายวิโรจน์   มังกร การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

                   – อำเภอขลุง นางสาวบุบผาวัลย์ บุตรพรม การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

                   – อำเภอโป่งน้ำร้อน นางสาวศิริพร สรณะ การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

                   – อำเภอสอยดาว นางเสาวลักษณ์ พรหมรินทร์ การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก/การเลี้ยงแมลงโปรตีน BSF

                   – อำเภอเมืองจันทบุรี นายกัมพล ทรัพย์จันทร์ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

                   – อำเภอแก่งหางแมว นางวันเพ็ญ ผันผาย การเพาะเห็ดฟาง

                   – อำเภอนายายอาม นายมณี ภาระเปลื้อง การผลิตถ่านไบโอชาร์

                   – อำเภอเขาคิชฌกูฏ นางศิวพร เอี่ยมจิตกุศล การผลิตถ่านไบโอชาร์

                   – อำเภอแหลมสิงห์ นายธีรวุฒิ บ้านเนิน การผลิตถ่านไบโอชาร์

  5. ผู้ขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจนได้รับรางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล

  6. บุคคลดีเด่น

  6.1 ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น

  – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธัญญวรรณ สินธวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์

  – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายดำรงศักดิ์  ตระกรุดทอง นักวิชากรส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่

  6.2 ประเภทเกษตรอำเภอดีเด่น

  – รางวัลชนะเลิศ นางลำไพร  ปรีชาโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง

  6.3 ประเภทนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น

    – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพนิตา ชัยสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช

  – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร ทัพประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

  สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มุ่งดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดจันทบุรี อันจะนำไปสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ การรวมตัวกันของเกษตรกรนับเป็นแนวทางสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร เพราะการรวมตัวกัน นอกจากจะเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรอง ทั้งด้านการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตแล้ว ยังนำมาซึ่งความร่วมมือกันของหมู่คณะ ซึ่งกลุ่มมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหา สามารถพึ่งพาตนเองได้ และนำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ จัดการฝึกอบรมพร้อมปฏิบัติ หลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน GAP” 08 มี.ค. 2024

  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ ทองใบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

  การอบรมกำหนดหัวข้อบรรยาย ได้แก่ การส่งออกทุเรียนไทยไปจีน โดย ผู้อำนวยกาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมฝึกปฏิบัติตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน โดยชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทุเรียน สวพ.6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน หรือ “ตรวจก่อนตัด” เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยราชการ สถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากกว่า 80 ราย ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับไปดำเนินการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ของตนเองต่อไปได้

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ประชุมเกษตรอำเภอสัญจร Monthly Meeting ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร พื้นที่จังหวัดจันทบุรี 08 มี.ค. 2024

  วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พ้อมด้วยเกษตรอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting) ตามระบบงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกำหนดจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการบริหารงาน และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยได้วางแผนการดำเนินงาน ให้บริการตรวจก่อนตัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน) เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด ในฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. 2567 เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

  เวลา 13.30 น. เกษตรจังหวัดจันทบุรี และคณะได้เดินทางไปยัง บ้านสวนร่มเย็น เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอนายายอาม พร้อมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประเด็นทางการเกษตรจาก นายธรรมรงค์ ร่มพฤกษ์ YSF จังหวัดจันทบุรี ภายในศูนย์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม อาทิเช่น การทำเห็ดฟางจากทลายปาล์ม ลดการเผาทลายปาล์ม การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านไว้ใช้เองและขาย การจัดการพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยปัจจุบัน YSF เจ้าของศูนย์บ่มเพาะ ยังได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ศึกษาดูงาน และประชาชนทั่วไปอีก

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 08 มี.ค. 2024

  วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวศรีสุดา พรมพิมพ์ เกษตรอำเภอแก่งหางแมว และเจ้าหน้าที่สำนักงานอำเภอแก่งหางแมว ร่วมรับฟังการชี้แจงการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งการประกวดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรในชุมชน และพื้นที่อื่น โดยศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสุมนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนในการคัดเลือกในระดับเขต ประจำปี 2567

  ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสุมนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร เกษตรกรต้นแบบ ได้แก่ นายพุทธไนย ตันมณี ดำเนินกิจกรรมหลัก คือ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ “พุทธรักษา” เป็นผลิตภัณฑ์ Organic 100 % ผลิตจากผลผลิตอินทรีย์ (Organic ) ที่สด ใหม่ ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีผ่านการคัดสรรคุณภาพอย่างดีจาก “ สวนเกษตรอินทรีย์ครบวงจรต้นแบบของจังหวัดจันทบุรี ” และจากสวนของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดจันทบุรี นำมาผลิตเป็นเครื่องดื่ม Organic มีการผลิตสินค้าตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ดังนี้ ได้รับเครื่องหมาย อย. , ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 จากกรมวิชาการเกษตร , ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 จากกรมวิชาการเกษตร ประเภทผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูปตราพุทธรักษา , ได้รับมาตรฐาน Good Hygiene Practices (GHPs) , มาตรฐาน HACCP และมาตรฐานตราฮาลาล การประกวดฯ ศพก. ดีเด่น กำหนดให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับเขต พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น ศพก. ที่ได้คะแนนสูงที่สุด เป็น ศพก.ดีเด่น และได้รางวัลชนะเลิศ คะแนนรองลงมาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ตามลำดับ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับคณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมการลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานในโครงการ “ระบบวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์” ณ จังหวัดจันทบุรี” ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 08 มี.ค. 2024

  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นางศิริรัตน์ สมนึก เกษตรอำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานในโครงการ “ระบบวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ ณ จังหวัดจันทบุรี” โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้นำคณะในการลงพื้นที่ ร่วมด้วยนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ สวนรินรดี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  โครงการ “ระบบวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์” ดำเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ์ จำกัด (ไทยเอไอ) โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจำแนกพื้นที่ปลูกพื้นที่ปลูกทุเรียนออกจากพืชชนิดต่างๆ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลพื้นที่ปลูกทุเรียนเชิงภูมิศาสตร์

  วันที่ 1 มีนาคม 2567 ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ และเกษตรจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรร่วมกับการสำรวจยืนยันพื้นที่ (Ground Truth Survey) ในการสร้างและทดสอบแบบจำลอง (Train & Test Model) ประมวลผลร่วมกับข้อมูลดาวเทียม Artificial Intelligence and Machine Learning โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีพร้อมสนับสนุนข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ปลูกทุเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • เกษตรจันท์ ร่วมพิธีส่งมอบ “โครงการวางระบบบัญชีต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชน” ส่งเสริมการทำบัญชีให้กับวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ (KMK) จังหวัดจันทบุรี 17 ต.ค. 2023

  วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางเบญญาภา อ่อนศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวจารุวรรณ ทองใบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวสวรส แดงท่าขาม เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมพิธีส่งมอบ “โครงการวางระบบบัญชีต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชน” เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องการผลิต สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ ซึ่งจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งต่อไป ร่วมด้วยนางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ผศ.ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทน PEAK ผู้แทน สำนักงานบัญชี MMN Syndicate ผู้แทน PwC ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ จัดประชุมเกษตรอำเภอสัญจร (Monthly Meeting : MM) ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 05 ต.ค. 2023

  วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.  นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอ (Monthly Meeting : MM) ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดจันทบุรี ก่อนการประชุมได้มอบรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในปี 2566 ระดับประเทศ โดยมีเกษตรอำเภอเป็นผู้แทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในการรับรางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แปลงใหญ่ทุเรียนหมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และรางวัลชมเชยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ที่ประชุมได้วางแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนศศิธรการสุรา หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • เกษตรจันท์ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2566 14 เม.ย. 2023

  วันที่ 4 -5 เมษายน 2566 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อน

  งานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น (รอบที่ 2 จัดลำดับ) 

  ณ ที่ทำการปลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 3 แปลง โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้

  รางวัลชนะเลิศได้แก่ แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

  รองชนะเลิศอันดับ 2  แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี ซึ่งแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมในระดับเขตต่อไป

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 08 มี.ค. 2023

            วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 และร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (จังหวัดเคลื่อนที่) ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ภายในงานได้จัดใบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นิทรรศการ การสาธิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การฝึกอาชีพ และการตรวจวิเคราะห์ด้านต่างๆ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ และนางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ณ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

  อ่านต่อ…

  Continue reading →
 • ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนจุดบริการตรวจก่อนตัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนก่อนตัด) 08 มี.ค. 2023

  วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนจุดบริการตรวจก่อนตัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนก่อนตัด) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พร้อมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเกษตรกรและมือตัดนำตัวอย่างทุเรียนตรวจก่อนตัดได้ ณ จุดบริการที่กำหนดโดยสามารถตรวจได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566 เพื่อป้องกันปัญหาการตัดทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม “ครอบครัวพบหน้า ตัดผัก เผาปลา สืบสานประเพณีสงกรานต์” แลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน 17 มิ.ย. 2020

           วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เกษตรอำเภอมะขาม เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม “ครอบครัวพบหน้า ตัดผัก เผาปลา สืบสานประเพณีสงกรานต์” ซึ่งจัดโดยคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดจันทุบรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ไทย โดยร่วมกันสรงน้ำพระพุทธ เพื่อเป็นสิริมงคล รดน้ำขอพร แขกผู้ใหญู่/อาวุโสที่เคารพนับถือร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดจันทบุรี ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  หนังสือเวียน