#เกษตรจันท์ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี พ.ศ. 2567 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย Young Smart Farmer เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 60 ราย โดยมี นางสาวจารุวรรณ ทองใบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นวิทยากรกระบวนการ และมีนางลำไพร ปรีชาโชติ เกษตรอำเภอขลุง กล่าวให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอขลุง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  กิจกรรมในวันนี้เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเครือข่ายเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการจัดกระบวนการให้เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นศูนย์กลางออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการเรียนรู้  เพื่อมุ่งเป้าหมายให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีแนวคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการการเกษตร มีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึ่งแก่เพื่อนเกษตรกร เป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ทำให้ภาคการเกษตรเกิดความก้าวหน้า ขยายผลการพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอื่น ตลอดจนเป็นผู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *