#เกษตรจันท์ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม “ครอบครัวพบหน้า ตัดผัก เผาปลา สืบสานประเพณีสงกรานต์” แลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน

         วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เกษตรอำเภอมะขาม เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม “ครอบครัวพบหน้า ตัดผัก เผาปลา สืบสานประเพณีสงกรานต์” ซึ่งจัดโดยคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดจันทุบรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ไทย โดยร่วมกันสรงน้ำพระพุทธ เพื่อเป็นสิริมงคล รดน้ำขอพร แขกผู้ใหญู่/อาวุโสที่เคารพนับถือร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดจันทบุรี ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี