#เกษตรจันท์ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม “ครอบครัวพบหน้า ตัดผัก เผาปลา สืบสานประเพณีสงกรานต์” แลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน

         วันพุธที่ 1

Read more