#เกษตรจันท์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 21 มิถุน

Read more

เกษตรจันท์ ร่วมดำเนินกิจกรรมการผลิต สินค้าเกษตรแบบกลุ่มตามระบบควบคุมภายใน GAP’s ICS ขอรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม

นายพุฒิพงษ์ โพธิ์พาน

Read more

#เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาวิถีเกษตรยุวเกษตรกรไทย สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย เผยแพร่งานการพัฒนาการเกษตรและยุวเกษตรกรไทย พร้อมชูการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรสู่ชาวต่างประเทศ

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม

Read more

#เกษตรจันท์ ร่วมเปิดงาน “จันทบุรีเกษตรแฟร์ 2567” ชม ช้อป ชิม แชะ ผลไม้พรีเมียม สินค้าทางการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อผลักดันจันทบุรีสู่การเป็น “มหานครแห่งผลไม้เมืองร้อน”

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภ

Read more

#เกษตรจันท์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

วันอังคารที่ 14 พฤษภ

Read more

#เกษตรจันท์ ส่งมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรแปลงใหญ่จันทบุรี ภายใต้กิจกรรมกระจายมังคุดคุณภาพออกนอกแหล่งผลิต ปี 2567 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม

Read more

#เกษตรจันท์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม

Read more