#เกษตรจันท์ จัดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ปี 2567 จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ปี 2567 จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในเปิดกิจกรรม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

การจัดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติฯ เป็นการมอบรางวัลให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเกษตร ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน ประจำปี 2567 ทั้งสิ้น 6 ประเภท 27 รางวัล ได้แก่

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

    – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เครือข่าย วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทับสงฆ์ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

– รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านแถวคลองพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

3. วิสาหกิจชุมชนดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

– รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไย หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิสาหกิจชุมชนหนองอ้อล่างพัฒนา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

4. วิทยากรด้านการทำเกษตรปลอดการเผา (Mr. Nonburn) จำนวน 10 ราย

– อำเภอท่าใหม่ นายจักรชัย  เสมสฤษดิ์ การทำการเกษตรผสมผสาน ผลิตปุ๋ยหมัก/เห็ดฟาง/คลุมดิน

                 – อำเภอมะขาม นายวิโรจน์   มังกร การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

                 – อำเภอขลุง นางสาวบุบผาวัลย์ บุตรพรม การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

                 – อำเภอโป่งน้ำร้อน นางสาวศิริพร สรณะ การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

                 – อำเภอสอยดาว นางเสาวลักษณ์ พรหมรินทร์ การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก/การเลี้ยงแมลงโปรตีน BSF

                 – อำเภอเมืองจันทบุรี นายกัมพล ทรัพย์จันทร์ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

                 – อำเภอแก่งหางแมว นางวันเพ็ญ ผันผาย การเพาะเห็ดฟาง

                 – อำเภอนายายอาม นายมณี ภาระเปลื้อง การผลิตถ่านไบโอชาร์

                 – อำเภอเขาคิชฌกูฏ นางศิวพร เอี่ยมจิตกุศล การผลิตถ่านไบโอชาร์

                 – อำเภอแหลมสิงห์ นายธีรวุฒิ บ้านเนิน การผลิตถ่านไบโอชาร์

5. ผู้ขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจนได้รับรางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล

6. บุคคลดีเด่น

6.1 ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธัญญวรรณ สินธวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายดำรงศักดิ์  ตระกรุดทอง นักวิชากรส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่

6.2 ประเภทเกษตรอำเภอดีเด่น

– รางวัลชนะเลิศ นางลำไพร  ปรีชาโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง

6.3 ประเภทนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น

  – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพนิตา ชัยสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร ทัพประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มุ่งดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดจันทบุรี อันจะนำไปสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ การรวมตัวกันของเกษตรกรนับเป็นแนวทางสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร เพราะการรวมตัวกัน นอกจากจะเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรอง ทั้งด้านการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตแล้ว ยังนำมาซึ่งความร่วมมือกันของหมู่คณะ ซึ่งกลุ่มมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหา สามารถพึ่งพาตนเองได้ และนำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป